Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

lesatyre
0198 4403
Reposted frommiststueck miststueck viaIMS IMS
lesatyre
9995 6dca 500
Reposted fromfungi fungi viakjuik kjuik
lesatyre
0060 1128 500
Reposted fromoll oll viahormeza hormeza
lesatyre
0388 3350 500
Reposted fromPoranny Poranny viahormeza hormeza
lesatyre
9337 7767 500
Reposted frommiststueck miststueck viahormeza hormeza
lesatyre
8626 a7a3
Reposted fromxawery xawery viacorazblizej corazblizej

September 11 2019

lesatyre
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viahormeza hormeza
lesatyre
3848 e237 500
Reposted fromxawery xawery viahormeza hormeza
lesatyre
Reposted fromDennkost Dennkost viahormeza hormeza
lesatyre
5094 d249 500
Poznań
Reposted frompiehus piehus viahormeza hormeza
lesatyre
4488 7aaf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
lesatyre
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza

August 16 2019

lesatyre
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viadreamboat dreamboat
lesatyre
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viadreamboat dreamboat
lesatyre
Reposted fromlurym lurym viakjuik kjuik
lesatyre
6466 4fc8 500
Reposted fromyikes yikes viakjuik kjuik
lesatyre
5081 4b6b
Reposted fromtichga tichga viakjuik kjuik

August 11 2019

lesatyre
3748 9d76 500
Reposted fromtgs tgs viakjuik kjuik
lesatyre
Cholera. Właściwie to przeliczmy.

Według spisu z 2011 roku.

Z 35 milionów ludzi, którzy odpowiedzieli na pytanie o wyznanie:

- 95,5% katolików
- 0,44% prawosławni
- 0,39% Jehowi
... (tutaj dalsze marginesy)
- Religia Jedi - 1343 osoby
- Ateizm - 935 osób
- Liga muzułmańska - 735 osób
- Związek buddyjski tradycji karma Kamtzang - 653 osoby
- Agnostycyzm - 511 osób.

Zakładając, że wierzący nie prześladują innych wierzących... wychodzi nam, że te 35 milionów katolików w Polsce jest prześladowanych przez ateistów, agnostyków i jedi.
Czyli łącznie przez 2789 osób.

Czyli każda z tych osób ma do prześladowania 13 tysięcy 624 katolików.

Przy zagęszczeniu 123 osób na km2 - każda z tych osób ma do obskoczenia 110 km2, tak żeby każdego móc dobrze poprześladować.

Przesrane. Muszę kupić rower.
— Thurgon o prześladowanym KK w Polsce
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viakjuik kjuik

August 10 2019

lesatyre
6324 36e1
Reposted fromtichga tichga viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl